November 05, 2018

Optimistic Locking trong Rails

ruby rails sql

Database locking ?

Database locking là một tính năng hữu ích trong cơ sở dữ liệu quan hệ, nhằm ngăn ngừa việc xung đột giữa các hành động thay đổi dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa thời gian đọc và thời gian sử dụng.

Ví dụ :
Bạn có 1 tài khoản ngân hàng ! Vào một sáng chủ nhật đẹp trời, bạn rút 1 củ đi ăn sáng và uống cafe, vợ bạn chuyển khoản trên Internet Banking để mua chiêc quần ren đỏ.
Hai hành động trên tình cơ xảy ra đồng thời, bạn có 1 củ đi dẩy và vợ bạn có chiếc quần ren đỏ. Nhưng đời không như mơ Locking sẻ chỉ cho bạn thưởng thức ly cafe hoặc là chiếc quần ren đỏ mà thôi.

Có 2 loại locking trong hibernate là Pessimistic Locking và Optimistic Locking. Database Locking

Đối với Pessimistic lock, khi bắt đầu 1 transaction, nó sẽ khóa dữ liệu mà nó sử dụng lại và mở khóa khi nó đã sử dụng xong. Chỉ có người dùng đầu tiên truy cập đến các đối tượng mới có thể cập nhật nó, những người dùng khác không thể truy cập và cập nhật.
Optimistic lock, chủ đề chính được nói trong bài viết ngày hôm nay, cho phép nhiều người có thể cùng truy cập đảm bảo nhiều transaction có thể hoàn thành mà không ảnh hưởng đến nhau, các transaction tiến hành mà không cần khóa các tài nguyên lại. Trước khi commit, mỗi transaction sẽ kiểm tra lại xem dữ liệu của nó có bị transaction khác làm thay đổi không, nếu có thì sẽ quay trở lại trạng thái lúc đầu (rollback).

1
2
3
4
5
6
7
8
 account1 = Account.find(1)
 account2 = Account.find(2)

 account1.balance -= amount
 account1.save!

 account1.balance -= amount
 account1.save! # Raises a ActiveRecord::StaleObjectError

Optimistic Locking trong rails thì sao ?

Rails đã cung cấp module ActiveRecord::Locking::Optimistic để xử lý việc này. Chúng ta chỉ cần add thêm column lock_version vào bảng chứa dữ liệu việc còn lại để rails xử lý.

1
 add_column :products, :lock_version, :integer, :default => 0, :null => false

Sau mỗi lần update lock_version sẻ tự động lên 1. Do đó, nếu hai yêu cầu muốn thực hiện cùng một đối tượng, yêu cầu đầu tiên sẽ thành công vì lock_version của nó cũng giống như khi nó được đọc, yêu cầu thứ 2 sẽ fail vì lock_version lúc này đã được tăng lên trong cơ sở dữ liệu, exception StaleObjectError sẽ được bắn ra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 account1 = Account.find(1) # Account id: 1, balance: 1000000, lock_version: 0
 account2 = Account.find(2) # Account id: 1, balance: 1000000, lock_version: 0

 account1.balance -= 1000000
 account1.save! # Account id: 1, balance: 0, lock_version: 1


 account1.balance -= 1000000 # Account id: 1, balance: 0, lock_version: 0
 account1.save! # Raises a ActiveRecord::StaleObjectError
 account1.destroy! # Raises an ActiveRecord::StaleObjectError

Lúc này chúng ta có thể dùng rescue ActiveRecord::StaleObjectError để bắt ngoại lệ. Cơ chế locking này hoạt động trong một tiến trình Ruby đơn lẻ, để thực hiện trên tất cả requests từ Web chúng ta nên thêm hidden field lock_version vào form trong request.

1
2
3
4
5
<%= form_for :account, :url => account_path(@account), :html => { :method => :put } do |f| %>
 <%= f.hidden_field :lock_version %>
 <%= f.hidden_field :amount %>
 <%= f.submit 'Withdrawal' %>
<% end %>

Ngoài ra, có thể cài đặt ActiveRecord::Base.lock_optimistically = false, để tắt tính năng lock khi không cần thiết. và nếu không muốn lấy tên column là lock_version, ta override bằng cách thiết lập lại giá trị locking_column của Class.

1
2
3
 class Account < ActiveRecord::Base
  self.locking_column = :lock_balance
 end

Comments