November 07, 2018

Pessimistic Locking trong Rails

ruby rails sql

Trước khi đến với Pessimistic Locking, hãy cùng nhìn lại database lockingoptimistic locking được đề cập ở bài viết lần trước.

Pessimistic Locking ?

Khác với optimistic locking là kiểm tra lock_version khi cập nhật dữ liệu, pessimistic locking sẽ khóa record ngay khi người dùng đầu tiên truy cập vào dữ liệu đó, tất cả những người dùng khác sẽ bị loại cho đến khi tiến trình cập nhật của dữ liệu của người dùng lock đầu tiên hoàn thành.

1
2
3
4
5
 account = Account.find_by_user_id(5)
 account.lock!
 #no other users can read this account, they have to wait until the lock is released
 account.save!
 #lock is released, other users can read this account

Pessimistic Locking trong rails thì sao ?

Rails thực hiện Pessimistic Locking bằng cách sử dụng những truy vấn câu lệnh khóa trong cơ sở dữ liệu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Account.transaction do
  # In mysql: `FOR UPDATE`, `LOCK IN SHARE MODE`
  # SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 LIMIT 1 FOR UPDATE
  account = Account.lock("FOR UPDATE").find_by(id: 1)
  # SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 LIMIT 1 LOCK IN SHARE MODE
  account = Account.lock("LOCK IN SHARE MODE").find_by(id: 1)

  # In postgresql: `FOR UPDATE`, `FOR UPDATE NOWAIT`, `FOR NO KEY UPDATE`, `FOR SHARE`, `FOR KEY SHARE`
  # SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 LIMIT 1 FOR UPDATE NOWAIT
  account = Account.lock("FOR UPDATE NOWAIT").find_by(id: 1)
  # SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 LIMIT 1 FOR NO KEY UPDATE
  account = Account.lock("FOR NO KEY UPDATE").find_by(id: 1)
 end

Chúng ta có thể sử dụng phương thức ActiveRecord::Base#lock! để để khóa 1 record bằng id. Đây là cách tốt nhất nếu không cần thiết phải khóa mọi row trong cơ sở dữ liệu, mặt định sẽ dùng kiểu khóa FOR UPDATE

1
2
3
4
5
6
7
8
 Account.transaction do
  account = Account.find(1)

  # SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 LIMIT 1 FOR UPDATE
  account.lock!
  account.balance -= 1000000
  account.save!
 end

Comments