November 10, 2018

Joins, preload, includes và eager_load trong Rails

ruby rails sql

N+1 Query là gì ?

Đa phần các ứng dụng trong ngôn ngữ lập trình web nói chung và trong Rails nói riêng đều sử dụng ORM để ánh xạ các record dữ liệu trong quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu sang kiểu đối tượng mà mã nguồn định nghĩa trong các Class. Việc này giúp truy xuất dữ liệu đơn giản hơn, nhưng cũng mang đến những “cạm bẫy” khi code chưa khéo và N+1 Query là một phần trong số đó.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 #Articles model
 class Article < ActiveRecord::Base
  has_many :comments
 end
 #Comment model
 class Comment < ActiveRecord::Base
  belongs_to :article
 end
 @articles = Article.limit(2)
 @articles.each {|article| puts "Comment Count: #{article.comments.size}"}
 # SELECT articles.* FROM articles LIMIT 2
 # SELECT COUNT(*) FROM comments WHERE comments.article_id = 1
 # SELECT COUNT(*) FROM comments WHERE comments.article_id = 2

Các ORM mặc định kích hoạt chức năng lazy-loading nên có 3(2+1) truy vấn tới cơ sở dữ liệu. Với limit=2 chúng ta có 2+1 truy vấn, cơ sở dữ liệu lớn hơn khi có tới 1000 record thì sẽ có 1000+1 truy vấn, như vậy sẽ rất tốn tài nguyên và ảnh hưởng đến performance của ứng dụng.
Đừng lo, Rails đã cung cấp những phương thức truy vấn để load những dữ liệu quan hệ giải quyết vấn đề trên !

Joins ?

1
2
3
4
5
 @articles = Article.joins(:comments).limit(2)
 @articles.each {|article| puts "Comment Count: #{article.comments.size}"}
 # SELECT articles.* FROM articles INNER JOIN comments ON comments.article_id = articles.id LIMIT 2
 # SELECT COUNT(*) FROM comments WHERE comments.article_id = 1
 # SELECT COUNT(*) FROM comments WHERE comments.article_id = 2

Đù má lừa tao à! vẫn 3(2+1) truy vấn, đúng vậy! phương thức joins sử dụng INNER JOIN chứ không tải dữ liệu quan hệ vào bộ nhớ, để ngăn ngừa N+1 thì phải select thêm dữ liệu của quan hệ mà ta cần dùng sau này.

1
2
3
 @articles = Article.select('articles.*, COUNT(*) AS comments_count').joins(:comments).group(:id).limit(2)
 @articles.each {|article| puts "Comment Count: #{article.comments_count}"}
 # SELECT articles.*, COUNT(*) AS comments_count FROM "articles" INNER JOIN "comments" ON "comments"."article_id" = "articles"."id" GROUP BY "articles"."id" LIMIT

Bằng việc thêm thuộc tính comments_count trong select kết hợp với hàm COUNT(*) chúng ta chỉ cần 1 câu lệnh truy vấn thay vì N+1 truy vấn.

Preload ?

1
2
3
4
 @articles = Article.preload(:comments).limit(2)
 @articles.each {|article| puts "Comment Count: #{article.comments.size}"}
 # SELECT articles.* FROM articles LIMIT 2
 # SELECT comments.* FROM comments WHERE comments.article_id IN (1, 2)

Preload sẽ tải thêm dữ liệu quan hệ trong một truy vấn riêng biệt, và sẽ không truy vấn lại khi sử dụng sau này. Chính vì cơ chế preload luôn luôn tạo ra 2 câu lệnh sql riêng biệt nên không thể kết hợp với điều kiện ở bảng liên kết.

1
2
 Article.preload(:comments).where(comments: {id: [1,2]})
 # SQLite3::SQLException: no such column: comments.id

Để khác phục vấn đề này rails cung cấp phương thức includes

Includes ?

1
2
3
4
 @articles = Article.includes(:comments).limit(2)
 @articles.each {|article| puts "Comment Count: #{article.comments.size}"}
 # SELECT articles.* FROM articles LIMIT 2
 # SELECT comments.* FROM comments WHERE comments.article_id IN (1, 2)

Với đoạn mã như trên includes giống hệt với preload, tạo ra thêm 1 truy vấn để tải dữ liệu quan hệ. Nhưng khi kết hợp với điều kiện của bảng liên kết, includes sẽ “trở mặt” quay sang sử dụng LEFT OUTER JOIN để có thể kết hợp với điều kiện đầu vào.

1
2
3
4
5
6
7
8
 Article.includes(:comments).where(comments: {id: [1,2]})
 =begin 
 SELECT articles.id AS t0_r0, articles.created_at AS t0_r1, articles.updated_at AS t0_r2, 
     comments.id AS t1_r0, comments.article_id AS t1_r1, comments.created_at AS t1_r2, comments.updated_at AS t1_r3 
 FROM articles 
 LEFT OUTER JOIN comments ON comments.article_id = articles.id 
 WHERE comments.id IN (1, 2)
 =end

Làm thế nào bắt includes luôn luôn “trở mặt” chỉ sinh ra một câu lệnh truy vấn?
Có! References sẽ giúp làm điều này! Khi kết hợp với references, includes sẽ sử dụng LEFT OUTER JOIN và chỉ tạo ra một câu lệnh truy vấn duy nhất mà ko tạo thêm một truy vấn riêng biệt cho bảng liên kết

1
2
3
4
5
6
7
 Article.includes(:comments).references(:comments)
 =begin
 SELECT articles.id AS t0_r0, articles.created_at AS t0_r1, articles.updated_at AS t0_r2,
     comments.id AS t1_r0, comments.article_id AS t1_r1, comments.created_at AS t1_r2, comments.updated_at AS t1_r3 
 FROM articles
 LEFT OUTER JOIN comments ON comments.article_id = articles.id
 =end

Ủa vậy có cái bằng includes + references không?

Eager load?

1
2
3
4
5
6
 Article.eager_load(:comments)
 =begin
 SELECT articles.id AS t0_r0, articles.created_at AS t0_r1, articles.updated_at AS t0_r2,
     comments.id AS t1_r0, comments.article_id AS t1_r1, comments.created_at AS t1_r2, comments.updated_at AS t1_r3 
 FROM articles LEFT OUTER JOIN comments ON comments.article_id = articles.id
 =end

Đoạn code trên đã cho biết cái gì tương tự như includes + references. Eager load sẽ sử dụng LEFT OUTER JOIN để tải tất cả liên kết trong một câu lệnh truy vấn duy nhất.

Sự kết hợp hoàn hảo ?

Joins với Preload, như đề cập ở trên phương thức joins không tự mình ngăn ngừa được N+1 Query, còn preload không thể lọc dữ liệu theo điều kiện quan hệ liên kết.

1
2
3
4
 @articles = Article.joins(:comments).where(comments: {id: [1,2]}).preload(:comments)
 @articles.each {|article| puts "Comment Count: #{article.comments.size}"}
 # SELECT articles.* FROM articles INNER JOIN comments ON comments.article_id = articles.id WHERE comments.id IN (1, 2)
 # SELECT comments.* FROM comments WHERE comments.article_id IN (4, 1)

Phương joins sẽ giúp lọc dữ liệu bảng Article theo điều kiện id của commentspreload sẽ tải tất cả dữ liệu comments theo quan hệ được lọc ở trên.

TL;DR

Mỗi phương thức có những đặc điểm riêng phù hợp với từng mục đích sử dụng:

 • Nếu chỉ để lọc hãy dùng joins
 • Nếu truy cập đến các quan hệ thì dùng includes
 • Nếu cảm thấy includes chậm khi bị chia ra thành 2 câu truy vấn thì sử dụng eager_load để gộp thành 1 và so sánh hiệu suất.

Comments