January 28, 2019

Tổng hợp một số câu hỏi về Ruby và Rails [P1]

ruby rails

1. Có mấy loại biến khác nhau trong Ruby ?
 • 4 (Local Variables, Global Variables, Instance Variables, Class Variables)
 • 5
 • 6
 • 7
2. Đoạn code dưới đây cho ra kết quả nào ?

 • 0
 • 2
 • TRUE
 • FALSE
3. Đoạn code dưới đây cho ra kết quả nào ?

 • 22
 • 13
 • 20
 • error
4. Câu lệnh lấy object_id của một Object trong Ruby ?
 • object.object_id
 • object.get(:object_id)
 • object.method(:object_id).call
 • object.send(:object_id)
5. Đoạn code dưới đây cho ra kết quả nào ?

 • 30
 • 10
 • 20
 • error
6. Phát biểu nào dưới đây chỉ ra sự khác nhau giữa Blocks và Procs trong Ruby ?
 • List tham số truyền vào của 1 function, có thể có nhiều Procs nhưng chỉ tối đa là 1 Blocks
 • Blocks là một đối tượng , Procs không phải là một đối tượng
 • Procs là một đối tượng , Blocks không phải là một đối tượng
 • Chỉ Blocks là không thể gán cho cho tham số, còn Procs thì gán được
7. Include code của file lib_module.rb vào một class A, thì cách dùng nào sau đây mỗi khi gọi Class A thì lại đọc lại file lib_module.rb ?

 • load “lib_module.rb”
 • require “lib_module”
 • include LibModule
 • extend LibModule
8. Đoạn code dưới đây cho ra kết quả nào ?

 • 30
 • 60
 • 50
 • error
9. Hàm nào để xáo trộn thứ tự các phần tử trong mảng ?
 • scramble
 • randomize
 • sort
 • shuffle
10. Operator nào dưới đây không có trong Ruby ?
 • ‘<=>’
 • ‘=%’
 • ‘!=’
 • ‘==’

Comments