February 01, 2019

Tổng hợp một số câu hỏi về Ruby và Rails [P2]

ruby rails

11. Lệnh rollback một file migration trong rails ?
 • rake db:migrate:redo
 • rake db:migrate:down
 • rake db:rollback
 • rake db:migrate:reset
12. class Baz được định nghĩa như dưới đây, cách gọi nào dưới bị lỗi ?

 • Baz.bar
 • Baz.new.foo
 • Baz.foo
 • Baz.new.bar
13. Câu lệnh nào dùng để truy cập trực tiếp vào DBMS, và chạy các câu lệnh truy vấn trực tiếp ?
 • rails db
 • rake db:setup
 • mysql -u username -p password
 • rails console
14. Câu lệnh nào sau đây trả về User có id là 1 or 3 ?
 • User.find(1,3)
 • User.where(id: 1..3)
 • User.where(id: [1,3])
 • User.find([1,3])
15. Thứ tự thực thi các tiến trình nào dưới đây là đúng khi truy cập vào ApplicationController ?

 • before_action_test -> after_action_test -> append_before_action_test -> append_after_action_test
 • append_before_action_test -> before_action_test -> after_action_test -> append_after_action_test
 • append_before_action_test -> append_after_action_test -> after_action_test -> after_action_test
 • before_action_test -> append_before_action_test -> append_after_action_test -> after_action_test
16. Với function update User và params như dưới đây. Hãy chỉ ra phát biểu nào là đúng ?

 • Không update được thông tin current_user với params như trên
 • Chỉ update được các thông tin first_name, last_name, email cho current_user
 • Chỉ update được thông tin is_admin cho current_user
 • Update được current_user với tất cả các tham số truyền lên
17. Câu lệnh SQL nào sẽ được thực thi khi ta gọi lênh User.take ?
 • SELECT “users”.* FROM “users” ORDER BY id ASC
 • SELECT “users”.* FROM “users” LIMIT 1
 • SELECT “users”.* FROM “users” ORDER BY id DESC
 • SELECT “users”.* FROM “users” ORDER BY id ASC LIMIT 1
18. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về hạn chế của Rails 4 ?
 • Không hỗ trợ kết nối nhiều database trong một thời điểm
 • Không hỗ trợ SOAP web services
 • Không hỗ trợ kết nối với nhiều database server trong một thời điểm
 • Không hỗ trợ add Foreign keys cho database
19. Với model User dưới đây để lấy tất cả user có deleted_flg = true thì dùng lệnh nào ?

 • User.where(deleted_flg: true)
 • User.unscoped.where(deleted_flg: true)
 • User.where(“deleted_flg = false”)
 • User.where(“deleted_flg != false”)
20. Thứ tự thực thi các tiến trình nào dưới đây là đúng khi dùng lệnh Option.create(name: “name”, url: “url”) ?

 • after_update_test -> after_save_test -> after_commit_test
 • after_save_test -> after_create_test -> -> after_commit_test
 • after_create_test -> after_save_test -> after_commit_test
 • after_create_test -> after_update_test -> after_save_test -> after_commit_test

Comments