February 16, 2019

Sử dụng Docker Compose để thiết lập và chạy ứng dụng Rails

rails docker

Phận làm dev như phận culi, chỉ đâu đánh đấy, nay code dự án này mai lại chuyển dự án khác, code đồng thời 1 lúc dăm ba dự án là chuyện xưa nay không hiếm gặp. Dự án thì khách hàng yêu cầu cái gì cũng phải mới nhất ruby-2.6.1, rails-6.0.0, mysql-8.0, dự án khác thì đã phát triển từ thời napoleon ruby-2.0.0, rails-4.0.0, mysql-5.5. Các dự án có môi trường dev muôn hình muôn vẻ mà công ty chỉ cấp cho một cái máy để dev cả nhiệm kỳ. Trời sinh trouble ắt sinh docker !!!

Hồi sinh viên tôi có được các thầy giới thiệu sử dụng Virtualbox để tạo môi trường máy ảo, sau này đi làm thì được biết Vagrant. Nhưng kể từ khi biết đến docker thì tôi mới biết đến cái đích mà mình cần. Nếu bạn chưa biết chút gì về docker thì hãy xem qua bài Docker Overview rồi hãy tiếp tục bài viết này.

Giả thuyết rằng bạn đã nắm rõ cơ bản về docker, docker container, docker compose, và máy tính bạn cũng cài đủ các service trên. Và ông sếp bạn mới cho bạn join và dự án mới với môi trường sử dụng ruby-2.1.2, rails-4.0.4, mysql-5.5.61, redis-3.2.4. Và hãy cũng đi thiết lập môi trường nào !

Bước 1: Tạo Dockerfile, docker-compose.yml

Chúng ta có thể tạo Dockerfiledocker-compose.yml ở bất cứ đâu, để tiện cho quản lý chúng ta có thể tạo ngay ở thư mục dự án và git ignore chúng.

 • Dockerfile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# Định nghĩa base image cần dùng tương ứng với ruby 2.1.2
FROM ruby:2.1.2
# Cài đặt một số package cần thiết cho ứng dụng Rails
RUN apt-get update && apt-get install -y build-essential nodejs
# Tạo và cấu hình thư mục làm việc chính.
# Các lệnh RUN, COPY, and ENTRYPOINT sau này sẽ được trỏ đến thư mục này.
RUN mkdir -p /app
WORKDIR /app

# Copy Gemfile, Gemfile.lock từ dự án và cài đặt sẵn các RubyGems trong images đươc build 
COPY Gemfile Gemfile.lock ./
RUN gem install bundler -v '1.16.2' && bundle install --jobs 20 --retry 5
# Copy source code vào trong image của app 
COPY . ./
# Mở cổng 3000 của docker host, có thể truy câp qua nó sau này
EXPOSE 3000
 • docker-compose.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
version: "3"
services:
 db:
  image: mysql:5.5.61
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456
 redis:
  image: redis:3.2.4-alpine
  ports:
   - 6379:6379
 web:
  build: .
  command: bash -c "rm -f tmp/pids/server.pid && bundle install && bundle exec rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'"
  tty: true
  stdin_open: true
  volumes:
   - .:/app
  ports:
   - "3000:3000"
  depends_on:
   - db
   - redis
 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  links:
   - db:mysql
  restart: always
  ports:
   - 8080:80

Trong docker-compose.yml mô tả các services mà ứng dụng cần dùng (database, redis, web app và phpmyadmin), dựa vào những mô tả định nghĩa này sẽ build ra những images tướng ứng và các container ứng với những images đó, các container sẽ được cấu hình để liên kết với nhau thông qua các cổng được expose.

Bước 2: Cấu hình database.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
default: &default
 adapter: mysql2
 encoding: utf8mb4
 host: db
 username: root
 password: 123456
 pool: 5

development:
 <<: *default
 database: app_development

 redis:
  host: 127.0.0.1
  port: 6379
  db: 0
  options:
   namespace: app_development
   expires_in: 86400
   compress: false

test:
 <<: *default
 database: app_test
Bước 3: Tạo images và containers
1
2
# Để chỉ tạo image cho web app
docker-compose build
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Tạo ra các images được cấu hình trong docker-compose.yml nếu chưa tồn tại và các containers tương ứng.
docker-compose up

# Hiển thị tất cả các containers
docker ps -a

# CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND         CREATED      STATUS     PORTS              NAMES
# 3eea6fde4ca5  app_web         "bash -c 'rm -f tmp/…"  22 minutes ago  Up 22 minutes  0.0.0.0:3000->3000/tcp      app_web_1
# 54fc4f2b3d15  phpmyadmin/phpmyadmin  "/run.sh supervisord…"  22 minutes ago  Up 22 minutes  9000/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp  app_phpmyadmin_1
# 26e74cbf1bc1  redis:3.2.4-alpine   "docker-entrypoint.s…"  22 minutes ago  Up 22 minutes  0.0.0.0:6379->6379/tcp      app_redis_1
# e021f50ec5e5  mysql:5.5.61      "docker-entrypoint.s…"  22 minutes ago  Up 22 minutes  3306/tcp             app_db_1
Bước 4: Debug và Console

Sau khi đã tạo vào chạy các containers, có thể truy cập vào app web theo đường dẫn http://localhost:3000 và giao diện web của phpmyadmin theo đường dẫn http://localhost:8080

Để có thể tương tác với log của rails server trong shell cần thiết lập hai thuộc tính tty: true, stdin_open: true trong docker-compose.yml như trên, và sử dụng docker attach app_web_1 để follow theo dòng log của rails server, và thao tác debug khi app hỗ trợ một số thư viện debug như pry. Hoặc có thể sử dụng docker exec -it app_web_1 /bin/bash truy cập vào trong thưc mục chứa dự án trong container.

TL;DR

Tùy thuộc vào cấu hình của từng dự án mà ta có thể tìm version các images tướng ứng, để lựa chọn các version có thể truy cập Docker Hub tìm kiếm những version cần dùng.

Comments