February 23, 2019

Một số tính năng mới đáng chú ý trong Ruby 2.6.0

ruby

Vào ngày 25/12/2018, phiên bản ruby 2.6.0 chính thức được phát hành, kèm theo đó là những tính năng mới được bổ sung và cải tiền về hiệu suất. Một trình biên dịch mới JIT(Just-In-Time) được ra đời, một module mới RubyVM::AbstractSyntaxTree được đưa vào, hiệu suất được cải thiện 1.7 lần so với Ruby 2.5. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số tính năng mới đáng chú ý ở phiên bản Ruby 2.6.0

1. Thêm alias #then cho Kernel#yield_self

Ruby 2.5 đã giới thiệu phương thức #yield_self nó sẽ trả về một block với dữ liệu nhận vào chính là đối tượng gọi method, kết quả trả về của block đó là một đối tượng mới, từ Ruby 2.6 chúng ta có thể gọi #then tương tự như #yield_self

1
2
3
4
2.5.0 :1 > "Hello".yield_self { |str| str + " World" }.yield_self { |str| str + " , I am saiury92" }
#=> "Hello World , I am saiury92"
2.6.0 :1 > "Hello".then { |str| str + " World" }.then { |str| str + " , I am saiury92" } 
#=> "Hello World , I am saiury92" 
2. Tên constant có thể bắt đầu bằng chữ cái in hoa không phải ASCII

Trước ruby 2.6, tên constant cần bắt đầu bởi ký tự in hoa ASCII, nó đồng nghĩa với việc tên các classmodule không thể bắt đầu bằng chữ cái in hoa không phải ASCII, đoạn code dưới đây sẽ bắn ra exception class/module name must be CONSTANT

1
2
3
2.5.0 :1 > class Большойдвоичный
2.5.0 :1 > end
#=> SyntaxError: (eval):2: class/module name must be CONSTANT

Nhưng Ruby 2.6 cho phép đặt tên các classmodule bắt đầu bằng chữ in hoa không phải ASCII.

1
2
3
# Không có lỗi, không sinh exception
2.6.0 :1 > class Большойдвоичный
2.6.0 :2 > end
3. Endless ranges và phương thức Range#%

Với những phiên bản Ruby trước, nếu muốn tạo vòng lặp vô hạn cùng với chỉ sổ thì ta sử dụng Float::INFINITY cùng với upto hoặc Range, hoặc sử dụng Numeric#step, sang ruby 2.6 ta có thể dùng (1..) hoặc (1..nil)

1
2
3
4
5
2.5.0 :1 > (1..Float::INFINITY).each { |n| puts n }
2.5.0 :2 > 1.step.each { |n| puts n }

2.6.0 :1 > (1..).each { |n| puts n }
2.6.0 :2 > (1..nil).each { |n| puts n }

Ngoài ra class Range trong ruby 2.6.0 có thêm phương thức mới % trả về đối tượng Enumerator::ArithmeticSequence , như ví dụ dưới đây sẽ lấy ra array có bước nhảy là 3.

1
2
2.6.0 :1 > ((0..) % 3).take(10)
#=> [0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
4. Hai subclass mới của Enumerator: Enumerator::ChainEnumerator::ArithmeticSequence

Như chúng ta đã biết class Range được include module Enumerable, với phiên bản ruby 2.6.0 module Enumerable được thêm phương thức Enumerable#chain sẽ khởi tạo 1 object từ Enumerator::Chain. Dựa vào đây chúng ta có thể cộng một Range cho một Array như sau:

1
2
3
4
2.6.0 :1 > e = (1..3).chain([4, 5])
#=> #<Enumerator::Chain: [1..3, [4, 5]]> 
2.6.0 :2 > e.to_a
#=> [1, 2, 3, 4, 5]

Với những bản ruby trước 2.6.0 thì gọi phương Range#step sẽ trả về 1 object của Enumerator sẽ không lấy được phần tử cuối cùng của range đó theo phương thức #last, nhưng với ruby 2.6.0 thì Range#step trả về Enumerator::ArithmeticSequence và sẽ có thể dùng Enumerator::ArithmeticSequence#last để lấy được phần tử cuối cùng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.5.0 :1 > (1..10).step(2).class
#=> Enumerator
2.5.0 :2 > (1..10).step(2).last
#=> undefined method `last' for #<Enumerator: 1..10:step(2)>
2.5.0 :3 > (1..10).step(2) == (1..10).step(2)
#=> false
 
2.6.0 :1 > (1..10).step(2).class
#=> Enumerator::ArithmeticSequence
2.6.0 :2 > (1..10).step(2).last
#=> 9
2.6.0 :3 > (1..10).step(2) == (1..10).step(2)
#=> true
5. Merge hash với nhiều đối số truyền vào.

Ở các phiên bản cũ hơn phương thức Hash#merge chỉ có 1 đối số truyền vào nhưng ở bản 2.6.0 sẽ không giới hạn đối số truyền vào.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.5.0 :1 > a = { a: 1 }
      b = { b: 2 }
      c = { c: 3 }
2.5.0 :2 > a.merge(b).merge(c)
#=> {:a=>1, :b=>2, :c=>3}
2.5.0 :3 > a.merge(b, c)
#=> ArgumentError (wrong number of arguments (given 2, expected 1))

2.6.0 :1 > a.merge(b, c)
#=> {:a=>1, :b=>2, :c=>3}
6. Thêm tùy chọn exception vào Integer()Float()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2.5.0 :1 > Integer('foo')
#=> ArgumentError (invalid value for Integer(): "foo")
2.5.0 :2 > Integer('foo') rescue nil
#=> nil
 
2.6.0 :1 > Integer('foo', exception: false)
#=> nil
2.6.0 :2 > Float('foo', exception: false)
#=> nil 

2.6.0 :1 > Benchmark.ips do |x|
2.6.0 :2 >  x.report("rescue") {
2.6.0 :3 >   Integer('foo') rescue nil
2.6.0 :4 >  }
2.6.0 :5 >  x.report("kwarg") {
2.6.0 :6 >   Integer('foo', exception: false)
2.6.0 :7 >  }
2.6.0 :8 >  x.compare!
2.6.0 :9 > end
Warming up --------------------------------------
       rescue  57.120k i/100ms
        kwarg  235.373k i/100ms
Calculating -------------------------------------
       rescue  666.623k (± 1.9%) i/s -   3.370M in  5.057321s
        kwarg   3.615M (± 0.8%) i/s -   18.124M in  5.013689s

Comparison:
        kwarg: 3615095.7 i/s
       rescue:  666623.0 i/s - 5.42x slower

Với lựa chọn exception chúng ta có thể kiểm soát được hành vi của phương thức thay vì sử dụng rescue như ở các phiên bản trước và điều này cũng giúp phần tăng tốc độ xử lý (nhanh hơn 5.42x so với sử dụng rescue ở ví dụ trên).

7. Random.bytes

Để sinh ra các byte ngẫu nhiên chúng ta đã quá quen với phương thức SecureRandom#random_bytes, ở phiên bản 2.6.0 có thêm phương thức Random#bytes với tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều (gấp 8.27x).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.6.0 :1 > Benchmark.ips do |x|
2.6.0 :2 >  x.report("random bytes") {
2.6.0 :3 >   Random.bytes(10)
2.6.0 :4 >  }
2.6.0 :5 >  x.report("secure random bytes") {
2.6.0 :6 >   SecureRandom.random_bytes(10)
2.6.0 :7 >  }
2.6.0 :8 >  x.compare!
2.6.0 :9 > end
Warming up --------------------------------------
    random bytes  449.938k i/100ms
 secure random bytes  116.499k i/100ms
Calculating -------------------------------------
    random bytes   11.778M (± 5.2%) i/s -   58.942M in  5.020230s
 secure random bytes   1.424M (± 3.2%) i/s -   7.223M in  5.078557s

Comparison:
    random bytes: 11778264.6 i/s
 secure random bytes: 1423807.3 i/s - 8.27x slower
8. Array#union & Array#difference

Hai phương thức mới #union#difference được thêm vào lớp Array trong Ruby 2.6, để phân biệt và kết hợp giữa các mảng.

1
2
3
4
2.6.0 :1 > [1,2,3,4,5].difference([3])
#=> [1, 2, 4, 5] 
2.6.0 :2 > [1,2,3,4,5].union([5,6,7])
#=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
9. Thêm toán tử thành phần chức năng <<>> vào Proc
1
2
3
4
5
6
7
8
2.6.0 :1 > f = proc{|x| x + 2}
#=> #<Proc:0x000056240c75d290@(irb):1> 
2.6.0 :2 > g = proc{|x| x * 3}
#=> #<Proc:0x000056240c74fa78@(irb):2> 
2.6.0 :3 > (f << g).call(3) # Gống như f.call(g.call(3))
#=> 11
2.6.0 :4 > (f >> g).call(3) # Gống như g.call(f.call(3))
#=> 15
10. Thêm phương thức FileUtils#cp_lr

Phương thức FileUtils#ln_s hay FileUtils#ln_sf (tự động force ghi đè khi liên kết tồn tại) sẽ tạo liên kết tượng trưng (symbolic link), trong phiên bản mới ruby 2.6 sẽ thêm phương thức FileUtils#cp_lr tạo liên kết cứng (hard link) từ thư mục hoặc file nguồn đến thư mục đích, để hiểu rõ về 2 loại liên kết này hãy tham khảo bải viết hard link và symbolic link.

1
2
3
# Cài đặt thư viện 'lib' tới 'mylib' tới thư mục app.
FileUtils.rm_r 'app/mylib', :force => true
FileUtils.cp_lr 'lib/', 'app/mylib'

Comments